central vanishing point problem

adobe illustrator, Rorik Smith, 2012.